بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشيدا جاۋعان نوسەردە 4 ادام قازا بولىپ، 800 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىرادى

2015.05.25 15:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: گۋاڭشي جۋاڭزۋ اۆتونوميالى رايونى گۇيلين قالاسى پيڭلى اۋدانىنىڭ تۇرعىنى تاسقىن سۋى باسقان كۇرىش اتىزدىڭ باسىندا تۇر (21 – مامىردا تۇسىرىلگەن). گۋاڭشي جۋاڭزۋ اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ىستەر مەڭگەرمەسىنىڭ ەڭ جاڭا ساناعىنا قاراعاندا، 20 – مامىردان بەرى، گۋاڭشيدىڭ كوپ جەرىندە نوسەر جاۋىپ، اۆتونوميالى رايون بويىنشا 9 قالاداعى 45 اۋداندا (رايون) تاسقىن اپاتى تۋىلعان. 24 – مامىر كۇنى ساعات 16دان 30 مينۋت وتكەنگە دەيىن 847 مىڭ 700 ادام اپاتقا ۇشىراپ، 4 ادام قازا بولعان، جەر – جەردە شۇعىل كوشىرىلگەندەردىڭ جالپى سانى 39 مىڭ 700 ادام، اۋىل شارۋاشىلىق داقىلدارىنىڭ اپاتقا ۇشىراۋ اۋدانى 59.36 مىڭ گەكتار، 946 وتباسىنىڭ 2040 اۋىز ءۇيى قۇلاعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لۋ بو – ان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت