بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مەكسيكانىڭ ورتا وڭىرىندە ساقشىلار مەن قىلمىستىلار توبى ارا اتىس تۋىلىپ، كەمىندە 43 ادام قازا بولدى

2015.05.25 16:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 – مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 22 – مامىردا مەكسيكانىڭ ميچوكان وبلسىنىڭ جياليسكو وبلسىنا جاقىن ماڭىنداعى بۇتزىحەد قالاشىعىندا تۋىلعان اتىستاعى قولعا تۇسىرگەن قارۋ – جاراق. مەكسيكا «رەفورما گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، مەكسيكانىڭ ميچوكان وبلسىنىڭ جياليسكو وبلسىنا جاقىن ماڭىنداعى بۇتزىحەد قالاشىعىندا، ساقشىلار مەن قىلمىستىلار توبى ارا اتىس تۋىلىپ، كەمىندە 43 ادام قازا بولعان، ساقشى جاقتان ءبىر ادام قازا بولعان. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت