بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى نانساندا مامىردا اقشا قار جاۋدى

اۋا تەمپەراتۋراسى ءنول سەلسي گرادۋسقا جاقىندادى

2015.05.26 14:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءۇرىمجى قالاسى دابانچىڭ رايونى شىعس بايياڭگۋدەگى تيەحۋدىڭ ماڭىندا 24 – مامىر كۇنى ساعات 13 اينالاسىندا قار جاۋىپ ءوتتى، تاۋعا شىعۋ اۋەسقويى تاۋعا شىعۋدى جالعاستىردى. ازيا كىندىگى

  حالىق تورابى، 26 – مامىر، بەيجيڭ. ازيا كىندىگى تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، وتكەن اپتا سوڭىندا ءۇرىمجى قالاسىندا 0.5 ميلليمەترلىك جاۋىن جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەگەن. 23 – مامىر كۇندىز نانساندا تاۋلى وڭىردە قار ۇشقىنداپ، اۋا تەمپەراتۋراسى ءنول سەلسي گرادۋسقا جاقىنداعان.

  جاڭبىردان كەيىنگى اپتا سوڭىندا ورتالىق قالانىڭ اۋا تەمپەراتۋراسى ءبىرشاما تومەن بولدى، ولشەۋ ناتيجەلەرىنە قاراعاندا، ەڭ جوعارى اۋا تەمپەراتۋراسى 17 سەلسي گرادۋس قانا بولعان، نانسان تاۋلى وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەۋدەن سىرت، جاۋىن – شاشىن جاۋدى، داشيگوۋدىڭ اۋا تەمپەراتۋراسى 0.2 سەلسي گرادۋسقا دەيىن ءتۇسىپ، قار جاۋدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت