بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ماناستان تاعى دا 2000 جىلدىڭ الدىنداعى ەجەلگى قابىرلار شوعىرى تابىلدى

2015.05.27 15:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 – مامىر، بەيجيڭ. ماناس اۋدانى باۋجياديان قالاشىعى حەيلياڭۋان قىستاعىنىڭ ماڭىنان جۋىردا 2000 جىلدىڭ الدىنداعى جانگو داۋىرىنەن چين – حان پاتشالىقتارى داۋىرىنە دەيىنگى ەجەلگى قابىرلار شوعىرى تابىلعان، بۇل قابىرلاردىڭ تابىلۋى ماناستىڭ، ءتىپتى شينجياڭنىڭ ءتاڭىرتاۋدىڭ سۇلتۇستىگىندەگى وڭىرلەرىنىڭ جانگو زامانىنان چين – حان پاتشالىقتارى داۋىرىنە دەيىنگى مادەنيەتىن ارحەولوگيالىق تۇرعىدان زەرتتەۋدە وتە ماڭىزدى مانگە يە.

  بيىل كوكتەمدە ماناس اۋداندىق مادەني مۇرالار مەكەمەسى مادەني مۇرالاردى تەكسەرۋ بارىسىندا حەيلياڭۋان وڭىرىندە قابىردىڭ تونالعانىن بايقاپ، شينجياڭ مادەني مۇرالار مەكەمەسىنە مالىمدەگەن، شينجياڭ مادەني مۇرالار مەكەمەسى شينجياڭ مادەني مۇرالاردى ارحەولوگيالىق تۇرعىدان زەرتتەۋ ورنىنا حەيلياڭيۋانداعى قابىرلارعا قۇتقارۋ سيپاتىندىق ارحەولوگيالىق قازۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى تاپسىرعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • ءانۋار تەمىر نان جاۋىپ قاربالاستىققا تۇسۋدە.