بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندىستاندا جوعارى تەمپەراتۋرالى اۋا رايى جالعاسۋدا

2015.05.28 15:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 28 – مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 26 – مامىر، ءۇندىستان، حايۋاناتتار باقشاسىنداعى بەنگال جولبارىسى سۋعا شومىلىپ، سالقىنداۋدا. مەديالاردىڭ حابارلاۋىنشا، ءۇندىستاننىڭ ءبىر ءبولىم رايوندارىندا جوعارى تەمپەراتۋرالى اۋا رايىنىڭ كەسىرىنەن 1000 نان استام قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • ءانۋار تەمىر نان جاۋىپ قاربالاستىققا تۇسۋدە.