بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اق جولبارىستىڭ سۇيكىمدى ماۋلەندەرى(8)

2015.05.29 15:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اق جولبارىستىڭ سۇيكىمدى ماۋلەندەرى(8)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت