بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يتاليالىق مامان جانار تاۋ كومەيىندەگى قايناعان بالقىمانى سۋرەتكە ءتۇسىردى

2015.05.29 15:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 27 – مامىردا حابارلاۋىنشا، يتاليالىق گەولوگ Francesco Pandolfo افريكاداعى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنا بارىپ، نيراگونگو جانار تاۋىنىڭ گەولوگيالىق قيمىلىن باقىلاعان. ول ومىرىنە تونگەن قاتەرگە قاراماي، جانار تاۋ كومەيىنە دەيىن بارىپ، قايناعان بالقىمانى سۋرەتكە تۇسىرگەن.

  كەلۋ قاينارى؛ حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت