بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان ۋولۇڭ جابايى حايۋاناتتار قورىعىنان بارىستىڭ الاندارىن ەرتىپ ازىق اۋلاعانى بايقالدى

2015.06.03 15:10   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – ماۋسىم، بەيجيڭ. 2 – ماۋسىم، سىچۋان ۋولۇڭ مەملەكەتتىك جاراتىلستىق قورعاۋ رايونى باسقارۋ مەكەمەسى جابايى بارىستىڭ ەكى الانىن ەرتىپ، ازىق اۋلاعانداعى كەسكىنىن جاريالاعان، بۇل سىچۋان ۋولۇڭ جابايى حايۋاناتتار قورىعىنداعى بارىس جونىندەگى تۇزدەگى عىلمي زەرتتەۋ قىزمەتىندەگى تاعى ءبىر رەتكى زور بايقاۋ بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت