بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

توڭكەرىلىپ سۋعا باتقان «شىعىس جۇلدىزى» اتتى جولاۋشىلار كەمەسىندەگى شىرعالاڭعا ۇشىراعاندارعا ناق مايداندا قايعىلى ازا ءبىلدىرىلدى

2015.06.08 16:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ماۋسىمنىڭ 7 – كۇنى حۋبەي ولكەسىنىڭ جيانلي اۋدانىندا تۋىلعان «شىعىس جۇلدىزى» اتتى جولاۋشىلار كەمەسىنىڭ توڭكەرىلىپ سۋعا باتۋ شىرعالاڭىندا قازا بولعاندارعا ناق مايداندا ازا ءبىلدىرۋ قيمىلى وتكىزىلىپ، قۇتقارۋ قىزمەتىنە قاتىناسقان بارلىق قىزمەتكەرلەر 3 مينۋت قايعىلى ازا ءبىلدىردى، كەمە گۋدىگى دە 3 مينۋت شالىندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت