بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«شىعىس جۇلدىزى» كەمەسىندە قازا بولعاندار سانى 434 ادامعا جەتتى

2015.06.09 13:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءتىلشىنىڭ «شىعىس جۇلدىزى» جولاۋشىلار كەمەسىنىڭ اۋدارىلۋ وقيعاسىنا الدىڭعى شەپتە جەتەكشىلىك ەتۋ شتابىنان ۇعىسۋىنشا، 8 – ماۋسىم كۇنى تۇستەن بۇرىن تاعى 2 ادامنىڭ ءمايىتى تابىلعان، قازا بولعانداردىڭ سانى 434 ادامعا جەتتى، امان قالعان 14 ادامدى قوسقاندا، قازىر ءالى 8 ادامنىڭ دەرەگى بەلگىسىز.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت