بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تا ادام ولتىرگەن ەكى قىلمىسكەر «ەڭ بەرىك تە قاتاڭ» تۇرمەدەن قاشىپ شىققان

2015.06.09 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 9 – ماۋسىم، بەيجيڭ. ا ق ش نيۋيورك شتاتىنىڭ باستىعى اندرەۋ كۋومونىڭ 6 – ماۋسىمدا راستاۋىنشا، ادام ولتىرگەن ەكى قىلمىسكەر نيۋيورك شتاتىنداعى كۇزەت شارالارى ەڭ قاتاڭ كلينتون تۇرمەسىنەن قاشىپ شىققان. ەكى قىلمىسكەر ەلەكتروندىق سايماندارىمەن تۋنەل قازىپ قاشقان، قازىر كوپتەگەن تاراۋلار بىرلەسىپ ۇستاۋعا كىرىستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت