بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشي گۇڭچىڭ اۋدانىندا ەرەكشە اۋىر قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، 4 ادام قازا بولدى

2015.06.12 15:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – ماۋسىم، بەيجيڭ. ءتىلشىنىڭ گۋاڭشي گۇيلين قالاسى گۇڭچىڭ ياۋزۋ اۆتونوميالى اۋدانىنىڭ قاتىستى تاراۋلارىنان ۇعىسۋىنشا، 11 – ماۋسىم ساعات 16دان 30 مينۋت وتكەندە، ياۋزۋ اۆتونوميالى اۋدانىندا ەرەكشە اۋىر قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، 4 ادام قازا بولىپ، 9 ادام جارالانعان. قازىر جارالانعاندار ەمحانادا ەمدەلۋدە، شىرعالاڭنىڭ تۋىلۋ سەبەبى تەكسەرىلۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت