بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشي ولكەسىندە تاسقىن اپاتىنان 788 مىڭ 900 ادام اپاتقا ۇشىراپ، 8 ادام قازا بولدى

2015.06.17 16:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 17 – ماۋسىم، بەيجيڭ. 16 – ماۋسىم، جاقىننان بەرى، قالىڭ نوسەر جاۋعاندىقتان، گۋاڭشي ولكەسىندەگى 10 قالا، 40 اۋداندا تاسقىن اپاتى تۋىلدى. گۋاڭشي جۋاڭزۋ اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ىستەرى مەڭگەرمەسىنىڭ ەڭ جاڭا ساناعىنا قاراعاندا، 16 – ماۋسىم ساعات 16عا دەيىن، 788 مىڭ 900 ادام اپاتقا ۇشىراپ، 8 ادام قازا بولىپ، 3 ادام دەرەكسىز كەتكەن، 11 مىڭ 200 ادام حاۋىپسىز جەرلەرگە شۇعىل كوشىرىلگەن؛ اپاتقا ۇشىراعان ەگىستىكتىڭ كولەمى 49 مىڭ گەكتارعا جەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت