بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشي ولكەسىندە تاسقىن اپاتىنان 788 مىڭ 900 ادام اپاتقا ۇشىراپ، 8 ادام قازا بولدى(2)

2015.06.17 16:24  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت