بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چۇڭچيڭنىڭ ۋشان تاۋىنداعى دانيڭ وزەنى بويىندا بەتكەي كوشكىنى تۋىلىپ، ءبىر ادام دەرەكسىز كەتىپ، 4 ادام جارالاندى(2)

2015.06.25 15:08  

چۇڭچيڭنىڭ ۋشان تاۋىنداعى دانيڭ وزەنى بويىندا بەتكەي كوشكىنى تۋىلىپ، ءبىر ادام دەرەكسىز كەتىپ، 4 ادام جارالاندى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت