بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لي كىچياڭ سچۋلسپەن كەزدەستى: گرەتسيا قارىز داعدارىسىنىڭ ويداعىداي شەشىم ەتىلۋىن ءۇمىت ەتەمىز

2015.06.30 11:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  زۇڭلي لي كىچياڭ 29 – ماۋسىم تۇستەن بۇرىن برۋسسەلدە ەۆروپا پارلامەنتىنىڭ باستىعى سچۋلسپەن كەزدەسكەندە، جۇڭگو مەن ەۆرو وداعىنىڭ تاعدىرلاس تۇلعا ەكەنىن ايتا كەلىپ: مەن ەۆرو وداعىنىڭ جاڭا كەزەكتى باسشىلارىمەن كەزدەسىپ، ءوزارا ءتيىمدى سەلبەستىكتى كۇشەيتۋدىڭ جاڭا سالالارى مەن جولدارى تۋرالى تالقىلاۋدى ءۇمىت ەتەمىن. قازىر گرەتسيا قارىز داعدارىسى شەشۋشى كەزەڭدە تۇر، جۇڭگو بۇرىنعىسىنداي ەۆروپا قارىزىنا ۇزاق ۋاقىت جاۋاپكەرشىلىكپەن يەلىك ەتۋشى بولىپ قالادى، ماسەلەنىڭ ويداعىداي شەشىم ەتىلۋىن ءۇمىت ەتەمىز.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت