بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يۇننان ولكەسىندە 3 ميلليون 240 مىڭ ادام قۋاڭشىلىق اپاتىنا ۇشىرادى

2015.07.02 14:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 2 – شىلدە، بەيجيڭ. يۇننان ولكەلىك حالىق ىستەرى مەڭگەرمەسىنىڭ 1 – شىلدەدە جاريالاعان حابارىنا قاراعاندا، مامىر ايىنان بەرگى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ۇزدىكسىز جوعارىلاۋ مەن جاۋىن- شاشىننىڭ از بولۋى سەبەبىنەن، بۇكىل ولكەدەگى 37 اۋدانداعى 3 ميلليون 240 مىڭ ادام قۋاڭشىلىق اپاتىنا ۇشىراعان، مۇندا 598 مىڭ 200 ادام اۋىز سۋ تاپشىلىعىنا تاپ بولعان، قازىر يۇننان ولكەسى قۋاڭشىلىق اپاتىنا شۇعىل توتەپ بەرۋدىڭ 4 – دارەجەلى اپاتتان قۇتقارۋ دابىلىن قاقتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت