بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«قوس ءتىل» ۇيرەنۋگە ءمان بەردى

2015.07.06 14:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ساعىنبەك رابات ۇلى حابارلايدى. «قوس ءتىل» ۇيرەنۋگە باسا ءمان بەرگەن «التاي گازەتى» مەكەمەسى تاياۋدا «قوس ءتىل» ۇيرەنۋدەن حانزۋشا، قازاقشا ەكى تىلدە جارىس وتكىزىپ، قازاق جولداستاردىڭ حانزۋ تىلىندە ماقالا وقۋ قابىلەتى مەن حانزۋ جولداستاردىڭ بەلگىلەنگەن ساباقتاعى اتاۋلاردى قازاق تىلىندە وقۋ قابىلەتىن سىنادى. قازاقشا وقىعان قارت جولداستار قازاق ءتىلى گرۋپپاسىنىڭ، حانزۋشا وقىعان قازاق جولداستار حانزۋ ءتىلى گرۋپپاسىنىڭ ءادىلقازىلىعىنا ۇسىنىس ەتىلىپ، جارىسقا قاتىناسقانداردىڭ دىبىستاۋىنىڭ دۇرىستىعى، دىبىس ريتمى جانە بەينەلەۋ ورەسى جاعىنان ناق مايداندا ءنومىر قويىپ باعالادى، بۇل رەتكى جارىسقا 50 گە جۋىق قىزمەتكەر قاتىناستى. سۋرەتتە: «قوس ءتىل» ۇيرەنۋدەن جانە «قوس ءتىل» سىناۋىنان بىرنەشە كورىنىس.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت