بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قۇمىل قالاسىندا تۇنگى اسپاندى نايزاعاي تىلگىلەدى

2015.07.07 14:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – شىلدە، بەيجيڭ. ءتاڭىرتۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 5 – شىلدە ساعات 21 اينالاسىندا شينجياڭ قۇمىل قالاسىندا كۇن كۇركىرەپ، نايزاعاي جارقىلداعانىمەن، جاڭبىر ازداپ قانا جاۋدى. ءتىلسىم دە اسەم نايزاعاي تۇنگى اسپاندى تىلگىلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت