بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يسپانياداعى سان فەرمين مەرەكەسى

2015.07.08 15:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 – شىلدە، بەيجيڭ. سان فەرمين مەرەكەسى ءار جىلدىڭ 6 – شىلدە كۇنىنەن 14 – شىلدە ارالىعىندا وتكىزىلەدى. مەرەكە كەزىندە، اساۋ بۇقالار كوشەدە نەشە جۇزدەگەن ادامداردى قۋادى، بۇكىل قالانى اينالىپ قۋعان بۇقا سوڭىندا بۇقا سايىس الاڭىنان ءبىراق شىعادى. مەرەكە توتەنشە قىزعىندى بولىپ، بۇكىل قالاداعى ادامدار تاماشالاۋعا كەلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت