بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كوكسۋ وزەنى بويىنىڭ كوز جاۋلاعان كوركى(9)

2015.07.10 13:40  

كوكسۋ وزەنى بويىنىڭ كوز جاۋلاعان كوركى(9)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت