بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گرەتسيا قازىنا مينيسترى تەزدەن رەفورما جاساپ كومەك الۋعا بەكىگەندىگىن ءبىلدىردى

2015.07.10 16:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – شىلدە، بەيجيڭ. گرەتسيا قازىنا مينيسترلىگى 8 – شىلدە كۇنى: قازىنا مينيسترى كارلوتوس سول كۇنى ەۆروپا وداعى ورنىقتىرۋ مەحانيزمىنە حات جازىپ، ەڭ ەرتە بولعاندا كەلەسى اپتادان باستاپ رەفورما شارالارىن اتقارىپ، جاڭادان كومەك سۇراپ، ەۆرو رايونى كەلىسىمىن بۇزۋدان جانە ەۆرو وداعىنان شەگىنىپ كەتۋدەن ساقتانۋعا ۋادە بەرەتىنىن ءبىلدىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت