بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيا تىلشىلەرى شينجياڭداعى مۇسىلمانداردىڭ رامازان ايىنداعى تۇرمىسىن ۇعىستى(5)

2015.07.13 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۇركيا تىلشىلەرى شينجياڭداعى مۇسىلمانداردىڭ رامازان ايىنداعى تۇرمىسىن ۇعىستى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت