بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ بارىسى 3 : 1 شىنجىن يۇيحىڭ

2015.07.13 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 – شىلدە، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۇڭگو A دارەجەلى ليگاسىنىڭ 17 – اينالىمى باستالدى، شينجياڭ بارىسى كومانداسى ءوز الاڭىندا شىنجىن يۇيحىڭ كومانداسىمەن قارىمتا سىناستى، شينجياڭ بارىسى كومانداسىنىڭ ەكى شەتەلدىك فۋتبولشىسى ارىپتەستەرىنە 3 دوپ ەنگىزىپ، ءوز الاڭىندا شىنجىن يۇيحىڭ كومانداسىن جەڭىپ الدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت