بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گرەتسيانىڭ قارىز ىستەرى تۋرالى كەلىسسوزدە ەۆرو ءوڭىرى باسشىلارى ەڭ سوڭعى كەلىسىمگە كەلدى

2015.07.14 16:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ەۆروپا القالار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى تۋسك (ورتادا)، ەۆرو وداعى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى جۋنكەر (سولدا) جانە ەۆرو توبىنىڭ ءتوراعاسى دەسسەلبلوم قاتارلى ەۆرو ءوڭىرى باسشىلارى 13 – شىلدەدە بەلگيا استاناسى برۋسسەلدە ەۆرو ءوڭىرى باسشىلارىنىڭ سامميتى اياقتاعاننان كەيىن، اقپار جاريالاۋ ماجىلىسىنە قاتىناسۋدا. ەۆروپا القالار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى تۋسك ەۆرو ءوڭىرى باسشىلارى سامميتىنىڭ 17 ساعاتقا سوزىلعان كەلىسسوز ارقىلى ەڭ سوڭىندا سول كۇنى تۇستەن بۇرىن گرەتسيانىڭ قارىز ىستەرى تۋرالى ماسەلەدە كەلىسىمگە كەلگەنىن جاريالادى. گرەتسيا مەن ءبىرقانشا ەلدەر پارلامەنتى 14 -، 15 – شىلدەدەن بۇرىن جاڭا عانا جاسالعان بۇل كەلىسىمدى ماقۇلداۋدان وتكىزۋى كەرەك، سوندا عانا باسقا دا قاتىستى كەلىسسوزدەر قايتادان كۇنتارتىپكە ەنگىزىلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت