بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گرەتسيانىڭ قارىز ىستەرى تۋرالى كەلىسسوزدە ەۆرو ءوڭىرى باسشىلارى ەڭ سوڭعى كەلىسىمگە كەلدى(2)

2015.07.14 16:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گرەتسيانىڭ قارىز ىستەرى تۋرالى كەلىسسوزدە ەۆرو ءوڭىرى باسشىلارى ەڭ سوڭعى كەلىسىمگە كەلدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت