بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ساڭزىنىڭ ءدامى، باقىتتىڭ ءمانى(6)

2015.07.15 13:56  

ساڭزىنىڭ ءدامى، باقىتتىڭ ءمانى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت