بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ازاتتىق ارميانىڭ ساۋىتتى قوسىندارى سوعىستىق نىسانا اتۋعا جاتتىقتى(4)

2015.07.17 15:44  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت