بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش پەن كۋبا اراسىندا باس ەلشىلىك اشىلدى(4)

2015.07.21 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش پەن كۋبا اراسىندا باس ەلشىلىك اشىلدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت