بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لانجوۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە تۋىلعان گازدەن قوپارىلىس تۋىلۋ وقيعاسىندا جارالانعانداردىڭ سانى 25 ادامعا جەتتى(2)

2015.07.21 14:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

لانجوۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە تۋىلعان گازدەن قوپارىلىس تۋىلۋ وقيعاسىندا جارالانعانداردىڭ سانى 25 ادامعا جەتتى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت