بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گيمالاي تاۋىندا ءىلبىستىڭ تاۋ ەشكى اۋلاعان ءساتى سۋرەتكە ءتۇسىرىلدى

ءىلبىس قالتارىس جەردەن تاۋ ەشكىلەرگە جاسىرىن جاقىنداپ كەلەدى.

2015.07.23 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ 2015 – جىلى 21 – شىلدەدە حابارلاۋىنشا، جابايى حايۋاناتتاردى فوتوعا تۇسىرۋمەن شۇعىلداناتىن اۆستراليالىق فوتوگراف ساپارلاستارىمەن بىرگە گيمالاي تاۋىنىڭ ءۇندىستان جاق بەتىندە 17 كۇن بويى ءىلبىستىڭ سوڭىنان ءتۇسىپ، ونىڭ تاۋ ەشكى اۋلاعان ءساتىن سۋرەتكە ءتۇسىرىپ العان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت