بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇرىمجىدە قاپىرىق ىستىق بولدى

2015.07.23 15:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – شىلدە، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 22 – شىلدە، ءۇرىمجى قالاسى جۋجياڭ كوشەسى ماڭىنداعى كورىنىس رايونىندا سول ماڭايداعى تۇرعىندار سۋ مالتاپ ىستىقتان قورعانۋدا. ءۇرىمجى قالا رايونىنىڭ اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋسقا شىقتى. جاقىنعى ءبىر اپتادان بەرى، شينجياڭنىڭ كوپ ءبولىم وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى جالعاستى 40 گرادۋسقا شىقتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت