بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يۇننان ولكەسى جاۋتۇڭ قالاسى نوسەردەن كەيىن «سۋ ۇستىندەگى قالاعا» اينالدى(3)

2015.07.31 13:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

يۇننان ولكەسى جاۋتۇڭ قالاسى نوسەردەن كەيىن «سۋ ۇستىندەگى قالاعا» اينالدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت