بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى – كوكتوعاي العاشقى ۇشاعىندا اۋەدەن تۇسىرىلگەن سۋرەتتەر(7)

2015.08.03 14:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇرىمجى – كوكتوعاي العاشقى ۇشاعىندا اۋەدەن تۇسىرىلگەن سۋرەتتەر(7)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت