بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءتاڭىرتاۋ بارىسى جو – ىر كومانداسىن جەڭدى(2)

2015.08.03 14:30  

ءتاڭىرتاۋ بارىسى جو – ىر كومانداسىن جەڭدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت