بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«1 – تامىز» ارميا قۇرۋ مەرەكەسىندە تاكلاماكان شولىندەگى قارۋلى ساقشى كوماندير – جاۋىنگەرلەرىنىڭ لاگەر تۇرمىسىنان ەستەمە(7)

2015.08.03 14:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«1 – تامىز» ارميا قۇرۋ مەرەكەسىندە تاكلاماكان شولىندەگى قارۋلى ساقشى كوماندير – جاۋىنگەرلەرىنىڭ لاگەر تۇرمىسىنان ەستەمە(7)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت