بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كۋرت جۇمىسشىلار پارتياسى تۇركيانىڭ حاۋىپسىزدىك قوسىنىنا شابۋىل جاساپ، 20 نەشە ادام جارالاندى

2015.08.03 15:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – تامىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 2 – تامىز، تۇركيانىڭ شىعىسىنداعى اگري ولكەسى، قوپارىلىستى شابۋىلدا تاس –تالقانى شىققان مايدان. تۇركياداعى كۋرت جۇمىسشىلار پارتياسىنىڭ قارۋلى ەلەمەنتتەرى 2 – تامىز كۇنى تۇركيانىڭ شىعىسىنداعى اگري ولكەسىندەگى تۇركيانىڭ حاۋىپسىزدىك قوسىنىنا جانكەشپەلى جارىلىس فورماسىمەن شابۋىل جاساعان، شابۋىل جاساۋشى پارتىلاتقىش بومبا سالىنعان اۆتوكولىكپەن اتالعان ولكەنىڭ يراق شەكاراسىنداعى قاراۋىل ورنىنا شابۋىلداپ، 2 ادام قازا بولىپ، 24 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت