بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حۋاڭحى وزەنىندەگى حۋكوۋ سارقىراماسىندا سۋ مولشەرى كۇرت مولايدى(2)

2015.08.04 14:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

حۋاڭحى وزەنىندەگى حۋكوۋ سارقىراماسىندا سۋ مولشەرى كۇرت مولايدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت