بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مالايزيا رۋنيون ارالىنان تابىلعان ۇشاق سىنىقتارىنىڭ MH370 ۇشاعىنىڭ سىنىقتارى ەكەنىن جاريالادى(3)

2015.08.06 13:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

مالايزيا رۋنيون ارالىنان تابىلعان ۇشاق سىنىقتارىنىڭ MH370 ۇشاعىنىڭ سىنىقتارى ەكەنىن جاريالادى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت