بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سۇن ياڭ جۇرەگى جايسىزدانۋ سەبەبىنەن 1500 مەترلىك ەركىن مالتاۋ جارىسىنان شەگىندى

2015.08.10 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۇن ياڭ 9 – تامىزدا اقپار جاريالاۋ ماجىلىسىندە. 9 – تامىزدا قازان قالاسىندا وتكىزىلگەن سۋ سپورتىنان الەم چەمپيوناتىندا سۇن ياڭ جۇرەگى جايسىزدانۋ سەبەبىنەن ەرلەردىڭ 1500 مەترگە ەركىن مالتاۋ جارىسىنىڭ شەشۋشى جارىسىنان شەگىندى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاڭ فان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت