بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسياعا تاۋەلدى رەۋنيون ارالىنداعى ۇشاق سىنىقتارىنا ىزدەۋ جۇرگىزىلگەن تەڭىز ايدىنىنان تۇسىرىلگەن كورىنىس(3)

2015.08.10 15:45  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت