بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«سۋدەلور» تايفىڭ داۋىلىنىڭ كەسىرىنەن فۋجياندا، 3 ادام قازا بولىپ، ءبىر ادام دەرەكسىز كەتتى

2015.08.11 16:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – تامىز، بەيجيڭ. 10 – تامىز، «سۋدەلور» تايفىڭ داۋىلى كەسىرىنەن، سۇراپىل داۋىل سوعىپ، نوسەرلى جاڭبىر جاۋىپ، فۋجيان ولكەسىنە اۋىر زيان سالدى، ءتىلشىنىڭ فۋجيان ولكەسى تاسقىننان ساقتانۋ ورنىنان ۇعىسۋىنشا، «سۋدەلور» تايفىڭ داۋىلىنان فۋجياندا 3 ادام قازا بولىپ، ءبىر ادام دەرەكسىز كەتىپ، ءبىر ميلليون 300 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىراعان. فۋجيان ولكەسى تاسقىننان ساقتانۋ ورنىنىڭ مالىمدەۋىنشە، 10 – تامىز كۇنى 13 – ءنومىرلى «سۋدەلور» تايفىڭ داۋىلىنىڭ فۋجيان ولكەسىنە بولعان ىقپالى نەگىزىنەن اياقتاعانىن، دەسەدە ۇيىرىلگەن بۇلتتىڭ ىقپالىنىڭ ءالى دە قايتا قويماعانىن، لۇڭيان قاتارلى جەرلەردىڭ ءىشىنارا اۋماقتارىندا تاعى دا نوسەرلى جاڭبىر جاۋاتىنىن حابارلاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت