بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءتاڭىرتاۋدىڭ تالعارى ــ بوعدا شىڭى

2015.08.12 14:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بوعدانىڭ كۇن سۇيگەن شىڭدارى (4 – تامىزدا تۇسىرىلگەن سۋرەت)ءتاڭىرتاۋدىڭ تالعار بيىگى – بوعدا شىڭى فۋكاڭ قالاسىنىڭ شىعىسىندا. ءتىلشى جەرگىلىكتى مالشىنىڭ جول باستاۋىندا بوعدا كولىنىڭ شىعىسىنداعى بايياڭگۋ سايىمەن ورلەي بوعدا شىڭىن سۋرەتكە ءتۇسىردى. شينحۋا اگەنتتىگى چۋ شۋەجۇن فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت