بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تيانجيندە تۋىلعان قوپارىلىستا اپاتقا ۇشىراعاندار ورنالاستىرىلعان ورىنداردا قاجەتتى بۇيىمدار جەتكىلىكتى(3)

2015.08.15 10:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تيانجيندە تۋىلعان قوپارىلىستا اپاتقا ۇشىراعاندار ورنالاستىرىلعان ورىنداردا قاجەتتى بۇيىمدار جەتكىلىكتى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت