بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينحۋا تورابىنىڭ ۇشقىشسىز ۇشاعى پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان نەگىزگى رايونعا قايتا باس سۇقتى

2015.08.16 09:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – تامىز، بەيجيڭ. 15 – تامىز، شينحۋا تورابىنىڭ ۇشقىشسىز ۇشاعى مەملەكەتتىك يادرودان قورعانۋ شۇعىل قۇتقارۋ اترەتىمەن بىرگە پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان نەگىزگى رايونعا قايتا باس سۇقتى. قازىر پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان ناق مايدان نەگىزىنەن تىزگىندەۋگە الىندى، ناق مايدانداعى جانعان ءورت نەگىزىنەن ءوشىرىلدى، دەسەدە كەيبىر جەرلەردە اق تۇتىن ءالى دە بۋداقتاۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت