بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

از ۇلتتار سپورت جارىسىنداعى الاۋ جالعاۋشى قازاق قىزى(2)

2015.08.18 14:38   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

از ۇلتتار سپورت جارىسىنداعى الاۋ جالعاۋشى قازاق قىزى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت