بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

الىپ سۇر كيت ءۇندى تەڭىزىنەن بوي كورسەتتى(2)

2015.08.21 15:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

الىپ سۇر كيت ءۇندى تەڭىزىنەن بوي كورسەتتى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت