بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

سۋرەت: جانبۇلاقتاعى ءبيداي اتىزى

2015.08.26 14:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  تامىز ايىندا شونجى اۋدانىنىڭ جانبۇلاق جايلاۋىنا بارساڭىز اسقار تاۋ، ءمولدىر سۋ جاراسىم تاۋىپ، قالىڭ ورمان مەن قارلى شىڭدار استاسىپ، ءبيداي اتىزدارى دالاعا اسەم كورىك بەرىپ، ساياحاتشىلاردى وزىنە باۋرايدى.

  جانبۇلاق كورىنىس رايونى شونجى اۋدانى بانجەگۋ قالاشىعىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تاۋلى وڭىردە، اۋدان قالاشىعىنان 60 كيلومەتر قاشىقتىقتا. شونجى اۋدانىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تاۋلاردى وزەك ەتىپ، جەمسارى، شونجى، موري اۋداندارىنا دەيىن ەندەپ جاتادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت