بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۆەنگرياداعى بوسقىندار

2015.09.06 14:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. 5 – قىركۇيەك، بوسقىندار ۆەنگريانىڭ بۋداپەشت قالاسىنىڭ باتىسىندا 10 كيلومەتر ارالىقتاعى بۋداورس رايونىنا جەتتى. سول كۇنى، جاڭا ءبىر توپتاعى بوسقىندار ۆەنگريانىڭ استاناسى بۋداپەشت قالاسىنان اۆستريانىڭ استاناسى ۆەنا قالاسىنا قاراپ جول الدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت