بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازاقستاندا جۇڭگو كينو اپتالىعى باستالدى(2)

2015.09.11 16:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قازاقستاندا جۇڭگو كينو اپتالىعى باستالدى(2)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت